Vi skaper verdier lokalt

Vi handler lokalt
Vi er opptatt av å handle så mye som mulig av det vi trenger lokalt. Slik bidrar vi til å opprettholde aktiviteten og kompetansen til leverandører som vi igjen har stor nytte av å ha tilgjengelig i nærområdet. Bare de siste par årene har vi investert opp mot 100 millioner kroner i våre anlegg og mest mulig er handlet i distriktet.

Ringvirkninger
Smineset (17)Vi har vel 125 ansatte i våre selskap og er en betydelig arbeidsgiver i regionen. Tall fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforenings Miljørapport 2012 viser at en gjennomsnittlig norsk oppdrettslokalitet sysselsetter 53 årsverk, 29 årsverk tilknyttet kjernevirksomheten lakseproduksjon og slakting mens 24 årsverk skapes hos leverandørene.

Sterk næringsklynge
I regionen driver flere oppdrettsaktører, og samarbeidet med disse er viktig for vårt eget resultat. Knyttet til produksjon av laks i sjøen er det avgjørende med et godt samarbeid med de aktørene som driver sin aktivitet i samme område. Dessuten har vi stor nytte av å samarbeide innen blant annet innkjøp og bruk av tjenester og utvikling av teknologi og metoder.

Naturgitte forutsetninger
Naturen på Namdalskysten er perfekt for oppdrettsvirksomhet. Vi utnytter naturgitte forutsetninger til å skape sunn sjømat av høy kvalitet. Slik følger også et ansvar for å forvalte ressursene på en måte som gjør at kommende generasjoner også kan nyte godt av dem.